สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

เตรียมรับมือการตรวจสภาพกิจการของกรมสรรพากร / โดย สมเดช โรจน์คุรีเสถียร และคณะ - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2551 - 602 หน้า

มี CD-ROM ประกอบ 4 แผ่น

Y51 M05 D54

9789747532609


การตรวจสอบภาษีอากร
ภาษี--การบริหาร.

336.2 / ส248ต