จำนง วิบูลย์ศรี

รายงานผลการวิจัยเรื่อง อิทธิพลของภาษาต่อการคิดเชิงเหตุผลในเด็กไทย : การวิจัยเชิงทดลอง / จำนง วิลูบย์ศรี. - กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528. - 221 หน้า.


ความคิดและการคิด--งานวิจัย
เหตุผล--งานวิจัย
จิตวิทยาเด็ก--งานวิจัย

153.4 / จ343ร