คุณลักษณะบุคลิกภาพ CPI ของเด็กนักเรียนมัธยมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = CPI personality characteristics of high school students in urban Chiang Mai / ผู้วิจัย, ประวิณ สินเศรษฐกุล ... [และคนอื่นๆ]. - เชียงใหม่ : ฝ่ายจิตวิทยา โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่, 2531. - ก-ช, ค-ฉ, 58 หน้า.


บุคลิกภาพ--งานวิจัย
จิตวิทยาเด็ก--งานวิจัย

155.4182 / ค629