วิไลพร ลีมะสวัสดิ์

รายงานวิจัยเรื่อง การประเมินค่าความสำคัญของตัวประกอบของคุณสมบัติของผู้นำโดยวิธี Policy capturing / โดย วิไลพร ลีมะสวัสดิ์, ศันสนา เดชาประพันธ์, อนุสรณ์ คุณานุสรณ์. - เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2531. - ก-ง, 33 หน้า. - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 33 . - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 33 .


มหาวิทยาลัยพายัพ--งานวิจัย


ผู้นำ--งานวิจัย

158.4 / ว728ร