ประกาย นนทวาสี

การศึกษาบทบาทของสตรีในคัมภีร์คริสต์ = The role of women in the bible / โดย ประกาย นนทวาสี, ชยันต์ หิรัญพันธุ์. - เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2533. - 86 หน้า. - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 52 . - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 52 .

ได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2530-2533.


มหาวิทยาลัยพายัพ--งานวิจัย


ไบเบิล. พันธสัญญาใหม่--งานวิจัย
ไบเบิล. พันธสัญญาเดิม--งานวิจัย
สตรีกับศาสนา--งานวิจัย

208.2 / ป191ก