เผย์, เสี่ยวรุ่ย.

พจนานุกรมจีน-ไทย / เผย์ เสี่ยวรุ่ย. - พิมพ์ครั้งที่ 5. - กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2549 - 48, 567 หน้า

Y51 M05 D15

9749634128


ภาษาจีน--พจนานุกรม--ภาษาไทย.

495.1395911 / ผ792พ 2549