เดลี, ปีเตอร์ เอช.

90 วันอันตรายสำหรับผู้บริหารและผู้นำองค์กรภาครัฐ = The first 90 days in government / โดย ปีเตอร์ เอช. เดลี ; แปลและเรียบเรียงโดย ณัฐยา สินตระการผล - กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2551 - 371 หน้า : แผนภูมิ

Y52 M09 TBK FBA

9789744140555


ระเบียบปฏิบัติราชการ.
ผู้บริหาร.
ระบบราชการ--ไทย

352.3 / ด891ก