จุฑามาศ สนกนก

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมไทลื้อ / โดย จุฑามาศ สนกนก และ พิเชฐ อนุกุล. - เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ, 2529. - 105, 52 หน้า : ภาพประกอบ. - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 16 . - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 16 .


มหาวิทยาลัยพายัพ--งานวิจัย


การเปลี่ยนแปลงทางสังคม--งานวิจัย
ลื้อ--งานวิจัย

303.4 / จ628ศ