มาลา คำจันทร์.

ผีในล้านนา / โดย มาลา คำจันทร์. - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : Happy Book, 2551 - 320 หน้า

Y51 M05 D41

9789740964995


ผี--ไทย (ภาคเหนือ)
ความเชื่อ--ไทย (ภาคเหนือ)

398.25 / ม495ผ