จุลชัย จุลเจือ

หลักสูตรการบริหารจัดการสมัยใหม่เรื่อง การพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อความสำเร็จ [videorecording] / โดย จุลชัย จุลเจือ. - กรุงเทพฯ : NTU (Thailand), 2549. - 3 แผ่น.

Y51 M05 D00


VCD


ผู้นำ
ภาวะผู้นำ