เกษร นันทจิต.

สูตรโครงสร้าง 3 มิติของยาและการออกฤทธิ์ / เกษร นันทจิต. - พิมพ์ครั้งที่ 1 - เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549 - ก-จ , 118 หน้า : ภาพประกอบ

Y50 M07 D79

9749490312


Stereoisomerism
Chemistry, Pharmaceutical.
สเตริโอเคมี
เภสัชเคมี

QV744 / ก814ส 2549