ชลอ ธรรมศิริ.

ประมวลแนวความคิดเชิงบริหารของนายชลอ ธรรมศิริ ปลัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2525-2528 / ชลอ ธรรมศิริ - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เทคนิค 19, [25-?] - 248 หน้า


ชลอ ธรรมศิริ.


การบริหารรัฐกิจ--ปาฐกถา.
สุนทรพจน์

080 / ช232ป