ภาวะเจริญพันธุ์และการวางแผนครอบครัวในชนบทภาคเหนือของประเทศไทย : รายงานเบื้องต้นการศึกษาภาวะเจริญพันธุ์ในภาคเหนือ พ.ศ. 2519-20 / คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - เชียงใหม่ : คณะ, 2521 - 39 หน้า


การวางแผนครอบครัว--งานวิจัย.
ไทย (ภาคเหนือ)--การวางแผนครอบครัว--งานวิจัย.

304.66 / ม246ภ