สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์.

การบัญชีต้นทุน : แนวคิดในการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์และหลักการบันทึกบัญชี = Cost accounting / ผู้แต่ง, สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์. - พิมพ์ครั้งที่ 3 - กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, 2551 - 12, 506 หน้า : แผนภูมิ

Y51 M08 D54

9789749965757 (13) 9749965752 (10)


การบัญชีต้นทุน

657.42 / ส253ก 2551