รวมกฎหมายไทยครบชุด 9/1 : มี 3,110 เรื่องจากราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ประเภท ก และ ง ตลอดปี พ.ศ 2548 - กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2550 - 7, ก-ข, 126 หน้า

มี CD-ROM ประกอบ 1 แผ่น

Y51 M07 D44

9789745049574 (13) 9745049573 (10)


กฎหมาย--ไทย

349.593 / ร156