ฐานิศ กุลขจรพันธ์

การประเมินผลโครงการทุนการศึกษาเด็ก และโครงการธนาคารสัตว์และพืชภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิหนองขาหย่างเพื่อการพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี / ฐานิศ กุลขจรพันธ์, นาทาน โนล์, เฉลิมศักดิ์ ขัตติยะ. - เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2532. - ก-ง, 48 หน้า. - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 46 . - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 46 .


โครงการธนาคารสัตว์และพืช--การประเมินผล
โครงการทุนการศึกษาเด็ก--การประเมินผล
มหาวิทยาลัยพายัพ--งานวิจัย

307.14 / ฐ221ก