ณ ใต้ : งานวิจัยจากชุมชนชายแดนใต้สู่นโยบายสาธารณะ / บรรณาธิการ, มณี วรรธนเจริญกิจ - นครปฐม : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551 - 208 หน้า : แผนภูมิ

Y51 M08 D41

9789741109180


ชุมชน--ไทย (ภาคใต้)
การมีส่วนร่วมของประชาชน
การพัฒนาสังคม--ไทย (ภาคใต้)
การพัฒนาชุมชน--ไทย (ภาคใต้)
นโยบายสาธารณะ--ไทย


ไทย (ภาคใต้)--ภาวะสังคม.

307.14 / ณ111