บรรจง อมรชีวิน.

จิตวิทยาการเล่นหุ้น= The psychology of successful investing in stock / บรรจง อมรชีวิน - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : บรรจง อมรชีวิน, 2551 - 206 หน้า

Y51 M08 D57

9789740583356


การลงทุน
หุ้นและการเล่นหุ้น

332.6322 / บ147จ