ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์

พฤติกรรมองค์การ = Organizational behaviors / โดย ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์. - กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2551 - 293 หน้า : แผนภูมิ

9789742127015


องค์การ--การบริหาร.
พฤติกรรมองค์การ

658.001 / ณ311พ