ศุภชัย สมพานิช.

ก้าวสู่รูปแบบของการเขียนโปรแกรมแนวใหม่ WPF ด้วย Visual Studio 2008 และ Expression Blend / ผู้แต่ง, ศุภชัย สมพานิช. - พิมพ์ครั้งที่ 1 - นนทบุรี : ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์, 2551 - 6, 413 หน้า : ภาพประกอบ

มี CD-ROM ประกอบ 1 แผ่น

Y51 M08 D73

9789749749265


Microsoft Visual Studio 2008 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
การเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์)

005.262 / ศ684ก