มณี พยอมยงค์

ล้านนาคดี : โบราณพิธี. มัวน 1 [videorecording] / มณี พยอมยงค์. - เชียงใหม่ : มณี พยอมยงค์, 2544. - 1 แผ่น.

ขึ้นครู -- ไหว้ครู -- โยงครู -- อ้อผญา

Y51 M09 D41


CD


พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม--ไทย (ภาคเหนือ)


ไทย (ภาคเหนือ)--ความเป็นอยู่และประเพณี