Yama.

กลยุทธ์รับมือเพื่อนร่วมงานเจ้าปัญหา / Yama - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : อ่านเพลิน, 2551 - 143 หน้า : ภาพประกอบ

Y51 M09 D51

9789740511212


การทำงาน.
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล.

658.3145 / ย246ก