สุพรรณี เชียงจันทร์

การศึกษากระบวนการยอมรับผลิตภัณฑ์เพื่อผิวหน้าสำหรับผู้ชาย ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Acceptance process on facial cosmetics for men in Amphoe Muang, Chiang Mai / สุพรรณี เชียงจันทร์ - 2551 - ก-ฎ, 86 หน้า

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2551.

Y51 M09 D52


มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ --การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง


พฤติกรรมผู้บริโภค--การศึกษาเฉพาะกรณี--เชียงใหม่--อำเภอเมือง
บุรุษ--เชียงใหม่--อำเภอเมือง
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า--การเลือกซื้อ--เชียงใหม่--อำเภอเมือง

658.8342 / ส829ก