ณัครวัต ไชยวุฒิ

พฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์และปัจจัยการตลาดในการเลือกใช้บริการโฮมสเตย์บ้านแม่กำปอง ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดเชียงใหม่ = Thai tourists' behavior on home stay tourism and marketing mix toward service selection of Mae Kumpong Village Home Stay, Chiang Mai / ณัครวัต ไชยวุฒิ - 2551 - ก-ญ, 69, 9, 3 หน้า

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2551

Y51 M09 D52


มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ --การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง


พฤติกรรมผู้บริโภค--การศึกษาเฉพาะกรณี--เชียงใหม่
ปัจจัยทางการตลาด--การศึกษาเฉพาะกรณี
การท่องเที่ยวโดยชุมชน--เชียงใหม่--กิ่งอำเภอแม่ออน


บ้านแม่กำปอง (เชียงใหม่)

658.8342 / ณ259พ