กชพร เวโรจน์.

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการสนามกอล์ฟเลคฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ คันทรีคลับ = The feasibility study of Lake Hills Resort and Country Club / กชพร เวโรจน์ - 2550 - ก-ฎ, 125 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ

Y51 M09 D56


มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ --การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง.
โครงการสนามกอล์ฟเลคฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ คันทรีคลับ--การบริหาร

338.761796352 / ก112ก