น.ม.ส.

เรื่องสืบราชสมบัติ / น.ม.ส. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทย, 2453 - 206 หน้า