ประมวล เจริญยิ่ง.

กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่าชุมชนป่าละหอกกระสัง ตำบลเขาคอก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ / ผู้เขียน, ประมวล เจริญยิ่ง และคณะ - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551 - ก-ฉ, 170 หน้า : ภาพประกอบ

Y51 M11 D41

9789741696628


ป่าชุมชน--บุรีรัมย์
ป่าชุมชนป่าระหอกกระสัง (บุรีรัมย์)
การจัดการป่าไม้--การมีส่วนร่วมของประชาชน.

333.75 / ป349ก