พลวัตของชุมชนลุ่มน้ำนครชัยศรี : มิติทางนิเวศวัฒนธรรม / คณะผู้วิจัย, เสาวภา พรสิริพงษ์ ... [และคนอื่นๆ] - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551 - 342 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่

Y51 M11 D41

9789743039430


ชุมชนลุ่มน้ำนครชัยศรี--ความเป็นอยู่และประเพณี.
ชุมชนลุ่มน้ำนครชัยศรี--แง่เศรษฐกิจ.


ลุ่มน้ำนครชัยศรี.

333.91 / พ444