เอกสารการสอนชุดวิชา การบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ = Cost accounting and managerial accounting / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - ปรับปรุงครั้งที่ 2 - นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550 - 3 เล่ม

Y51 M11 D54

9789749803387 (ล.1) 9789749803448 (ล.3) 9789749803431 (ล.2)


การบัญชีบริหาร
การบัญชีต้นทุน

657.42 / ม246ก 2550