เอกสารการสอนชุดวิชา การบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ = Cost accounting and managerial accounting / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - พิมพ์ครั้งที่ 2 - นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550-51 - 3 เล่ม : แผนภูมิ

Y51 M11 D54

9789749803387 (ล.1) 9789749803431 (ล.2) 9789749803448 (ล.3)


การบัญชีบริหาร
การบัญชีต้นทุน

657.42 / ม246ก 2551