นวพร เรืองสกุล.

ทุ่งดอกเบี้ย / ผู้เขียน, นวพร เรืองสกุล, ชื่นอุษา ชลศึกษ์ - กรุงเทพฯ : ฝ่ายสื่อความรู้และห้องสมุด สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2551 - 163 หน้า

Y51 M11 D57

9789742876555


หนี้.
การประหยัดและการออม.
การเงินส่วนบุคคล
การลงทุน

332.024 / น297ท