ยงชวน มิตรอารี.

คู่มือคำทับศัพท์ จีน-ไทย / โดย ยงชวน มิตรอารี. - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : เกลอเรียน, 2550 - 128 หน้า

Y51 M11 D15

9789748062860


ภาษาจีน--การถอดตัวอักษร--ภาษาไทย.

495.111 / ย116ค