โชติชัย ปิยะวิทยานนท์

พจนานุกรมจีน-ไทย / เรียบเรียงโดย โชติชัย ปิยะวิทยานนท์, สุขนิษฐ์ ปิยะวิทยานนท์ - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : พับลิคโฟโต้และโฆษณา, 2551 - 209 หน้า

Y51 M11 D15

9789748420912


ภาษาจีน--พจนานุกรม--ภาษาไทย.

495.139591 / ช826พ 2551