ฮากิวะระ, มัทสุยูกิ.

ISO 22000 food safety management system = Zukai ISO 22000 no subete / โดย มัทสุยูกิ ฮากิวะระ ; ผู้แปลและเรียบเรียง, สุวิมล กีรติพิบูล, ผู้แปล, สมชาย พิพัฒน์ธนกุล - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2551 - 246 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ

Y51 M11 D74

9789744433664


ความปลอดภัยของอาหาร.
ISO 22000 (ระบบคุณภาพมาตรฐาน)
ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม

363.192 / ฮ273อ