สินธุ์ สโรบล

การประเมินกิจกรรมธนาคารข้าวและธนาคารปุ๋ย ในโครงการพัฒนาชุมชนเลี้ยงตนเอง ภายใต้การสนับสนุนของ Baptist Union of Sweden / สินธุ์ สโรบล, ฐานิศ กุลขจรพันธ์, นาธาน โนลล์. - เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2533. - ก-ค, 51 หน้า : ภาพประกอบ. - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 62 . - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 62 .


มหาวิทยาลัยพายัพ--งานวิจัย
โครงการพัฒนาชุมชนเลี้ยงตนเอง


ธนาคารข้าว--งานวิจัย
การส่งเสริมการเกษตร--งานวิจัย

334.683 / ส725ก