รายงานการวิจัย(โดยสรุป)เรื่อง การสำรวจผลผลิตการเกษตรที่สูง : ข้าวและข้าวโพด 1986 ในเขตพื้นที่ของโครงการพัฒนาที่สูงไทย-เยอรมัน / โดย ประเสริฐ พันธชาติ ... [และคนอื่น ๆ]. - เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2530. - 19 หน้า. - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 27 . - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 27 .


มหาวิทยาลัยพายัพ--งานวิจัย


ข้าว--การผลิต--งานวิจัย
ข้าวโพด--การผลิต--งานวิจัย
เกษตรกรรม--งานวิจัย--ไทย (ภาคเหนือ)

338.17318 / ร451