ประเสริฐ พันธชาติ

รายงานการวิจัย ข้อมูลในการศึกษาเกี่ยวกับโรงแรมและการท่องเที่ยว / โดย ประเสริฐ พันธชาติ, สินธุ์ สโรบล, ประเวศน์ คิดอ่าน. - เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2530. - ก-ช, 43 หน้า : แผนที่. - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 37 . - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 37 .


มหาวิทยาลัยพายัพ--งานวิจัย


อุตสาหกรรมท่องเที่ยว--งานวิจัย--ไทย (ภาคเหนือ)
โรงแรม--งานวิจัย--ไทย (ภาคเหนือ)

338.4561 / ป421ร