ปองพล อดิเรกสาร.

บันทึกการเดินทางแอฟริกา พ.ศ. 2524-2550 / ปองพล อดิเรกสาร. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, 2551 - 175 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่

ชื่อเรื่องบนปก: แอฟริกา (พ.ศ. 2524-2550)

Y51 M01 D55

9789742871239


แอฟริกา--ความเป็นอยู่และประเพณี.
แอฟริกา--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว

916 / ป513อ