โรห์เรอร์, โยเซฟ.

พจนานุกรมศัพท์ธุรกิจและกฎหมาย ไทย-อังกฤษ / อังกฤษ-ไทย ฉบับย่อ = Concise dictionary of business and legal terms Thai-English / English-Thai / ผู้แต่ง, โยเซฟ โรห์เรอร์ และ ก้อง มังกรกาญจน์ - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : หน้าต่างสู่โลกกว้าง, 2551 - 528 หน้า

Y52 M01 D56

9789745471801


ภาษาอังกฤษธุรกิจ--พจนานุกรม.
ภาษาอังกฤษธุรกิจ--คำศัพท์.
กฎหมาย--คำศัพท์

650.03 / ร934พ