ดัชนีความเข้มแข็งของชุมชน : ความกลมกลืนระหว่างทฤษฎีฐานรากกับข้อมูลเชิงประจักษ์ / โดย นภาภรณ์ หะวานนท์ ... [และคนอื่น ๆ] - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย, 2550 - 192 หน้า : แผนภูมิ

Y52 M01 D41

9789748284620


ชุมชน
การพัฒนาชุมชน

307.14 / ด331