เนตรนภา แก้วแสงธรรม ยาเนซโกวา

13 ปราสาทเล็กโรแมนติกในสาธารณรัฐเช็ก = Unseen castles / เนตรนภา แก้วแสงธรรม ยาเนซโกวา - กรุงเทพฯ : ซันมูนทรี, 2551 - 192 หน้า : ภาพประกอบ

มี DVD ประกอบ 1 แผ่น

Y52 M03 D55

9789741687015


ปราสาท--เช็ก.


สาธารณรัฐเช็ก--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.

914.371 / น785ส