ซิลเวอร์สไตน์, แบร์รี

การประเมินผลงาน : วิธีประเมิน เลื่อนขั้น และไล่ออก = Evaluating performance : how to appraise, promote and fire / Barry Silverstein, เขียน ; กันยารัตน์ ลิมวานิชย์, แปล. - กรุงเทพฯ : ยูเรก้า, 2551. - 152 หน้า.

Y52 M04 D51

9789741056712


การบริหารงานบุคคล
การประเมินผลงาน

658.3125 / ซ331ก