ทวิช จตุวรพฤกษ์.

พืชอาหารและยาสมุนไพร : ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวลีซอ / ทวิช จตุวรพฤกษ์ - เชียงใหม่ : ศูนย์ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542 - 59 หน้า : ภาพประกอบ - ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น รายงานทดลองนำเสนอ ; หมายเลข 1 . - ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น รายงานทดลองนำเสนอ ; หมายเลข 1 .

Y54 M07 BKT


ลีซอ--ความเป็นอยู่และประเพณี--งานวิจัย
ยาสมุนไพร--งานวิจัย.
ภูมิปัญญาชาวบ้าน--งานวิจัย--แม่ฮ่องสอน


บ้านไทรงาม (แม่ฮ่องสอน)--งานวิจัย

305.8951 / ท179พ