การวัดผลผลิตและประเมินผลระบบการปลูกพืชแบบอนุรักษ์ดินและน้ำปีการผลิต 2530/2531 / ประเสริฐ พันธชาติ ... [และคนอื่นๆ]. - เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2531. - 64 หน้า. - เอกสารโครงการพัฒนาที่สูงไทย-เยอรมัน ; เลขที่ 94 รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 43 . - เอกสารโครงการพัฒนาที่สูงไทย-เยอรมัน ; เลขที่ 94 รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 43 .


มหาวิทยาลัยพายัพ--งานวิจัย


การปลูกพืชแบบอนุรักษ์ดินและน้ำ--งานวิจัย

631.5 / ก513