ไพศาล เตมีย์

สูตรคำนวณ (ไม่ลับ) ในการบริหารคน / ผู้เขียน,ไพศาล เตมีย์. - กรุงเทพฯ : พิมพ์ดีการพิมพ์, 2551. - 156 หน้า : ภาพประกอบ.

Y52 M05 D51

9789745763906


ชั่วโมงแรงงาน
ค่าล่วงเวลา
การบริหารงานบุคคล
ค่าจ้าง

658.322 / พ996ส