ยากับโรคที่พบบ่อยในเด็ก / บรรณาธิการ, กุสาวดี เมลืองนนท์, ทิพย์สุชน เอี่ยมสอาด - ปทุมธานี : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, 2552 - 41, 160 หน้า : แผนภูมิ

"การประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 7 โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข, วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2552 ณ ห้อง Convention Hall ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์"

Y53 M09 TBK FPH

9789746386319


เด็ก--การใช้ยา
เด็ก--โรค--การรักษาด้วยยา
เภสัชศาสตร์--การประชุม

WS200 / ย231 2552