สินธุ์ สโรบล

การประเมินผลกิจกรรมของโครงการไฮเฟอร์อินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยปี 2517-2531 / โดย สินธุ์ สโรบล, จี. ลามาร์ โรเบิร์ต. - เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2532. - ก-ค, 41 หน้า. - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 50 . - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 50 .


มหาวิทยาลัยพายัพ--งานวิจัย
โครงการไฮเฟอร์อินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทย--กิจกรรม--การประเมิน

636.006 / ส726ก