วรเดช จันทรศร.

การยอมรับและความเป็นไปได้ในการปรับปรุงหน่วยงานในระบบราชการไทย : กรณีสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี / โดย วรเดช จันทรศร, ไพศาล สุริยะมงคล และ สุนทรี ทับทิมไทย - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2533 - 16, 92 หน้า - เอกสารประกอบการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ ; อันดับที่ 65 . - เอกสารประกอบการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ ; อันดับที่ 65 .

9748163113


สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี--วิจัย.


การบริหารรัฐกิจ--งานวิจัย.--ไทย
ระบบราชการ--วิจัย.--ไทย

354.593 / ว197ก