ประเสริฐ พันธชาติ

รายงานวิจัยเรื่อง การประเมินผลโครงการบัตรสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2531 / โดย ประเสริฐ พันธชาติ ... [และคนอื่นๆ]. - เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2531. - ก-ค, 62 หน้า. - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 34 . - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 34 .


มหาวิทยาลัยพายัพ--งานวิจัย
โครงการบัตรสุขภาพ--การประเมินผล--เชียงใหม่


ประกันสุขภาพ--งานวิจัย--เชียงใหม่

368.382 / ร451

WA546.JT3 / ร451 2531