อดิศร ม่วงงาม

พันธกิจด้านดนตรีในสมัยกษัตริย์ดาวิด = The ministry of music in King David's era / โดย อดิศร ม่วงงาม. - 2550. - ก-ค, 90 หน้า.

วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2550.


มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี --วิทยานิพนธ์


ดนตรีคริสตจักร

230 / อ128พ 2550